เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการงานผู้สูงอายุและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เรื่องความท้าทายและต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เมื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ "Long-term care in aging society:challenges and model options"
16 ธ.ค.58 ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.


     1.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในบริบทกรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
     2.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว:มิติทางสังคม สุขภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดย ผศ.ดรสุวิณี วิวัฒน์วานิช, รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     3.บ้านพึงรัก โดย น.อ.หญิงอุบลรัตน์ เชาว์สุโข

     4.เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ Family Care Team โดย นายแพทย์สันติ รพ.ลำสนธิ