โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา

ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆดังนี้

แผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

ห้องศัลยกรรม

ห้องรังสี

ห้องพยาธิวิทยา

ห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ

แผนกทันตกรรม

แผนกเภสัชกรรม

แผนกพยาบาล

นวดแผนไทยประยุกต์

แผนกเวชกรรมป้องกัน

เวชระเบียนและสถิติ

การเงิน

บริการคลินิก

คลินิกที่เปิดให้บริการ

ตรวจโรคทั่วไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทันตกรรม

นวดแผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอก

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรังสีวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทันตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกพยาบาล งานผู้ป่วยใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเภสัชกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วชระเบียนและสถิติ

นวดแผนไทยประยุกต์

  

 

งานเวชกรรมป้องกัน

               งานสุขาภิบาลและควบคุมโรค