ผู้บริหาร รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

  น.อ.หญิง ขวัญฤดี  วัฒนธรรม      ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒                ๑ เม.ย. ๕๘ - ๓๗ ก.ย. ๕๘

        ร.อ.หญิงแป้งร่ำ  ยงเจริญ                รอง ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

                    น.ท.ชลี  บัวขำ                             ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒              ๑ ต.ค.๕๘ - ปัจจุบัน