กองทัพเรือ

วิสัยทัศน์  คือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

……………………………………………………………………………

กรมแพทย์ทหารเรือ

วิสัยทัศน์   คือ  กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

........................................................................................................        

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒

พันธกิจของโรงพยาบาล  คือ

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ แก่ทหาร ครอบครัว ประชาชนทั่วไป

. มุ่งมั่นให้การส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน แก่หน่วยทหาร และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.

มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  คือ   เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานด้านบริการทางการแพทย์  การส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ ทรภ.

 

ค่านิยม   คือ   รับผิดชอบในงาน ให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่หยุดพัฒนา