รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

เป็นหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปแบบผู้ป่วยนอก ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ และสามารถรับป่วยเป็นผู้ป่วยใน มีอัตราเตียง ๑๕ เตียง โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมด มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งข้าราชการ ครอบครัวทหารเรือ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และพลเรือน

 

 

 พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ทางบก บริเวณจุดรอยต่อบ้านเหนาะ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี

 นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเต่า

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี