โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลทหาร ข้าราชการกลาโหม ลูกจ้าง และครอบครัว พลเรือน ตลอดจนการสุขาภิบาล การเวชกรรมป้องกันภายในหน่วย และการส่งกำลังสายแพทย์ แก่หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่

  

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ด้านการพัฒนาองค์กร

          มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอ มีขีดสมรรถนะและมีความสุข

ในการทำงาน มีการจัดความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบสารสนเทศและวิธีบริหารที่มุ่งเน้นเป้าหมาย

๒. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

          ให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ มุ่งเน้นการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพ ของกำลังพลอย่างได้ผลและคุ้มค่า

๓. ด้านคุณภาพการให้บริการ

          ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

. ด้านประสิทธิผล

          มุ่งเน้นสนองความต้องการด้านสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพของลูกค้าหลัก ๓ กลุ่ม   คือ ผู้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ส่งผลให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดี