• ประวัติผู้บริหาร      

      •การศึกษา  •การทำงานพล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช
ผู้อำนวยการ รพ.ฯ
Director H.M. Queen Sirikit Hospital Naval Medical Department

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
ประถม
- ร.ร.ลาซาล
มัธยมต้น
- ร.ร.บดินทรเดชา
- มัธยมปลาย
- ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หลังรับราชการ
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
- หลักสูตรการบริหาร รพ. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตำแหน่งในอดีต
- อายุรแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
- อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- รองผู้อำนวยการกองอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- หัวหน้ากลุ่มงานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการ
 
น.อ.เรวัตร กิจณรงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา


- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชศาสตร์
- โรงเรียนนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 32
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44

ตำแหน่งในอดีต
- ผู้บังคับหมวดพยาบาลเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตุลาคม 2534
- สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2539
- รองผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2547
- ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2549
- ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน พร. ตุลาคม 2558
  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า 2529
หลังรับราชการ
- วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2532-2535 ตำแหน่งในอดีต

ตำแหน่งในอดีต
- ปี 2530-2532 ตำแหน่งรักษาการนายแพทย์ใหญ่ กรมทหารราบ ที่ 6 อำเภอ วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ปี 2535-2537 ตำแหน่งศัลยแพทย์โรงพยาบาล ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- ปี 2537-2539 ตำแหน่งศัลยแพทย์กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ปี 2541-2548 ตำแหน่งศัลยแพทย์กองศัลยกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
- ปี 2548-ปัจจุบัน ตำแหน่งศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการสุขภาพ
น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา รร.พระปฐมวิทยาลัย
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่งในอดีต

- หัวหน้าแผนกแพทย์กองการบินทหารเรือ 2533
- อายุรแพทย์กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2539
- รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 2550
- หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2556
- ผอ.กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 2558
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

คุณวุฒิการศึกษาหลังรับราชการ
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกสุขศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
- หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รพ.รามาธิบดี
- หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 41
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในอดีต
- ปี 2524 – 2539 พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
- ปี 2540 - 2555 หน.ห้องตรวจโรคออร์ปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
- ปี 2556 - 2561 หน.กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.