• ประวัติผู้บริหาร      

      •การศึกษา  •การทำงานพลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน
Real Admiral (RADM) KERDSAK VIRAYODHIN,RTN

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ
Director of Somdej Phranangchaosirikit Hospital,Naval Medical Department

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
- รร.สามเสนวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 4

หลังรับราชการ
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (วิสัญญีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนายทหารเสนาธิการทหารเรือ รร.เสนาธิการทหารเรือ สรส.รุ่นที่ 55
- วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) วทร.ยศ.ทร. รุ่นที่ 41

ตำแหน่งในอดีต
-1 เม.ย.29 รรก.รอง ผอ.รพ.โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหาเรือ (อัตรา น.ต.)
-1 เม.ย.30 รรก.ประจำแผนกศัลยกรรมกระดู กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-1 เม.ย.33 อายุรแพทย์ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-1 มิ.ย.33 ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-1 ต.ค.38 หน.วิสัญญีกรรม กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-1 ต.ค.39 รอง ผอ.กองวิสัญญีกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-1 ต.ค.44 ผอ.กองวิสัญญีกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-1 ต.ค.53 รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-1 ต.ค.55 แพทย์ผู้ชำนาญการ บก.พร.
-1 ต.ค.57 ผอ.กสส.พร.
-1 ต.ค.61 ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ผู้อำนวยการ
 
นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา


- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชศาสตร์
- โรงเรียนนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 32
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44

ตำแหน่งในอดีต
- ผู้บังคับหมวดพยาบาลเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตุลาคม 2534
- สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2539
- รองผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2547
- ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตุลาคม 2549
- ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน พร. ตุลาคม 2558
  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร


นาวาเอก ภูริศร์ ชมะนันทน์
Puris Chamanan
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
-รร.จิตรลดา
-ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังรับราชการ
-อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

ตำแหน่งในอดีต
-ผอ.กองทันตกรรมที่ 2 ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
-รอง ผอ.ศูนย์ทัตนกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการสุขภาพนาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
-พ.ศ.2513-2522 รร.เซนต์ปอลคอนแวนท์ ศรีราชา ชลบุรี
-พ.ศ.2522-2525 รร.เตรียมอุดมศึกษ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
-พ.ศ.2525-2531 แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลังรับราชการ
-พ.ศ.2535-2538 อายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-พ.ศ.2540-2542 อายุรแพทย์ระบบโรคทางเดินหายใจ Hospital management for chief Executive officer Remathibodi Hospital, Mahidol University Faculty of Medicine (พ.ศ.2558)
พ.ศ.2560 Medical school for education Teacher,Chulalongkorn Hospital

ตำแหน่งในอดีต

-พ.ศ.2538 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-พ.ศ.2539-2540 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2542-2553 อายุรแพทย์ โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2553-2559 ผอ.กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2559-2562 หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุน


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

คุณวุฒิการศึกษาหลังรับราชการ
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกสุขศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
- หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รพ.รามาธิบดี
- หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 41
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในอดีต
- ปี 2524 – 2539 พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
- ปี 2540 - 2555 หน.ห้องตรวจโรคออร์ปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
- ปี 2556 - 2561 หน.กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.