การนำเสนอ SRK-KM Day ประจำปี 2560
หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอการจัดการความรู้ รวม 27 หน่วยงาน
หัวข้อความรู้ทาง Clinic 19 เรื่อง
หัวข้อความรู้ทาง Non-Clinic 8 เรื่อง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Talent Pool) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. Download แบบฟอร์ม
มหกรรม การจัดการความรู้ รพ.สก.ประจำปี งป.62 Download แบบฟอร์ม
รายนามทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Talent Pool) ประจำปี 2559
มหกรรมการจัดการความรู้ พร.ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 

ตารางการนำเสนอ “SRK-KM DAY 60”
ครั้งที่ 1 พุธ 22 มีนาคม 60

ที่ หน่วยงาน เรื่อง ประเด็นความรู้ที่สกัดได้
1. กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 1 Go to SEES   การใช้สื่อ/โปรแกรมเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของบุคลากรใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
2. กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ลูกบอลหรรษา ลดเวลา ลดปวด การลดระดับความปวดโดยไม่ใช้ยาลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยที่มาคลอดแบบปกติใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
3. กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป เปลี่ยน น้ำเสียเป็นน้ำดี ทำอย่างไรให้มีคุณภาพ แนวทางปฏิบัติการจัดน้ำเสียทั้งระบบ ใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
4. กลุ่มงานจักษุกรรม Happy Together ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข การให้ข้อมูลผู้รับบริการช่วงระหว่างการรอตรวจ เพื่อลดความเครียด และ เพิ่มความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
5. กลุ่มงานทันตกรรม ทันตสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือทำอย่างไรให้ success การจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาทันตสุขภาพกำลังพล ทร.
6. กลุ่มงานพยาธิวิทยาและนิติเวช มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายป้องกันได้ การนำวิธีการตรวจ Liquid based cytology มาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเซลล์มะเร็งให้ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
7. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว จีบ แอล หรรษา พัฒนาสมอง หลักการบริหารสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ตารางการนำเสนอ “SRK-KM DAY 60”
ครั้งที่ 2 พุธ 17 พฤษภาคม 60

ที่ หน่วยงาน เรื่อง ประเด็นความรู้ที่สกัดได้
1. กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 2 หน่วยงานน้อย ๆ จากร้อยสู่ล้าน วิธีการ/กลยุทธ์/ เพื่อจูงใจให้ผู้บริจาคมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน/สิ่งของ ให้กับศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
2. กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม Smart Pharmacist 4.0 การพัฒนาความรู้ในงานเภสัชกรรมโดยใช้ระบบ Google Doc
3. กลุ่มงานอายุรเวชกรรม ความสุข ความเชื่อมโยง ไม่มีที่สิ้นสุด การรวบรวมองค์ความรู้ และ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ ในกลุ่มงานอายุรเวชกรรม ลงบน เวปไซด์ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
4. กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน อับดุล IT Help Desk การให้บริการให้คำปรึกษา / ให้ความช่วยเหลือ ด้าน สารสนเทศ กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตลอด 24 ชม.
5. กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล เรื่องง่าย ๆ กับ QR code QR code : ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีการสร้าง และ วิธีการนำไปใช้
6. กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม เรียนรู้ ดูแล พลัดตกหกล้ม Free for  Fall กรณีศึกษา : การทบทวนอุบัติการณ์ ผู้ป่วย Fall Care Process และ โอกาสพัฒนา

ตารางการนำเสนอ “SRK-KM DAY 60”
ครั้งที่ 3 พุธ 28 มิถุนายน 60

ที่ หน่วยงาน เรื่อง ประเด็นความรู้ที่สกัดได้
1. ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง เบาหวาน ให้เบาใจ ใน Chamber แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
2. กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 3 ยุทธการกระทะเหล็ก การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโภชนาการในกง.สนับสนุนสายแพทย์ 3
3. กลุ่มงานการพยาบาลอายุรเวชกรรม Relearn to Reduce readmission of COPD patient แนวทางปฏิบัติการลดอัตราการกลับมานอน รพ.ซ้ำ ในผู้ป่วย COPD
4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไปและฉุกเฉิน ผู้ปิดทองหลังพระ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ พยาบาล CRM (Customer Relationship Management) ที่แผนกฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
5. กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยุคไทยแลนด์ 3.5 แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
6. กลุ่มงานวิสัญญีกรรม Open your mouth แนวทางปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มการใส่ท่อช่วยหายใจยาก
7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต CAUTI to Zero แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (CAUTI)

ตารางการนำเสนอ “SRK-KM DAY 60”
ครั้งที่ 4 พุธ 12 กรกฎาคม 60

ที่ หน่วยงาน เรื่อง ประเด็นความรู้ที่สกัดได้
1. กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก การจัดหาโลหิตสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ แนวทางการปฏิบัติ การจัดการโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ
2. กลุ่มงานรังสีวิทยา มนุษย์กันมันตรังสี ความรู้เรื่อง การฝังแร่
3. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เปิดกรุ อาชีวเวชกรรม แนวทางการประเมินและปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน รพ.ฯ
4. กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ห้องปันน้ำใจ (คุณไม่ใช้ เราขอเป็นสะพานบุญ) แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
5. กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด เมื่อจะเปิดใจ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการผ่าตัดเปิดหัวใจ
6. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวใจเสริมใยเหล็ก แนวทางปฏิบัติการการฟื้นฟูทางกายภาพสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ
7. กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม ดูแลใส่ใจ เส้นเลือดปลอดภัยขณะให้สารน้ำ/ยา แนวทางการปฏิบัติการดูแลเส้นเลือดขณะให้สารน้ำและยาในผู้ป่วยเด็ก