หน้าหลัก
  ห้องตรวจฉุกเฉิน
  T-Zone
  ห้องตรวจสุขภาพ
  ห้องตรวจโรคฯในเวลา
  ห้องตรวจประกันสังคม
  ห้องตรวจโรคฯ นอกเวลา
  ภาพกิจกรรม
 
 
แผนกฉุกเฉิน ให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ป่วยทุกวัยที่มีภาวะเร่งด่วนหรือ ฉุกเฉิน เสี่ยงต่อต่อการเสียชีวิตหรือความพิการ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ป่วยและญาติมีภาวะวิกฤติทางอารมณ์จากภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความพิการ การเผชิญกับความไม่แน่นอนของผลการรักษา สาเหตุจากการเจ็บป่วย และโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ได้แก่ อุบัติเหตุจากการจราจร จากสัตว์ทำร้าย จากการทำร้ายของมนุษย์ จากการกีฬา จากภัยธรรมชาติ ในแผนกจะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาคนไข้ฉุกเฉินครบถ้วน รวมทั้งห้องผ่าตัดเล็กของห้องฉุกเฉินซึ่งสามารถเปิดใช้ได้ตลอด24ชม.ในกรณีเร่งด่วน การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจุดเน้น คือ

การรอดชีวิต

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

บรรเทาความทุกข์ทรมาน

เพิ่มการรับรู้ข้อมูลการดูแลตนเอง

ลดความสะเทือนใจจากภาวะสูญเสียของญาติ

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย
1. ห้องฉุกเฉิน (Emergency room ) ให้บริการตรวจวินิจฉัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการ Fast tracts ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
2. หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) ให้การบริการการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุด เกิดเหตุ และนำส่งผู้ป่วยมายังสถานบริการด้วยรถพยาบาล ( Pre hospital care ) โทร.038245735-69ต่อ 2096 , 2097 โทรสาร. 038-245929 ศูนย์กู้ชีพ 038-245777
3. ห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดเล็กของห้องฉุกเฉินซึ่งสามารถเปิดใช้ได้ตลอด24ชม.ในกรณีเร่งด่วนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้องสังเกตุอาการ(หอผู้ป่วยT-ZONE)
5. ห้องตรวจสุขภาพ
6. ห้องตรวจประกันสังคม
7. ห้องตรวจโรคทั่วไปใน-นอกเวลา
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) ให้การบริการการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุด เกิดเหตุ
และนำส่งผู้ป่วยมายังสถานบริการด้วยรถพยาบาล ( Pre hospital care )
โทร.038245735-69 ต่อ 2096 , 2097 โทรสาร. 038-245929 ศูนย์กู้ชีพ 038-245777