ลำดับ

รายการเครื่องมือ

ราคาต่อหน่วย

หน่วยผู้ใช้

1

Open Heart Set

2,200,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

2

Coronary Set

440,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

3

ACT monitor

165,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

4

Tempotary pacemaker

220,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

5

VAT set (เครื่องมือผ่าตัดในช่องอก

1,380,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

6

Autotransfusion (เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่)

1,320,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

7

โคมไฟผ่าตัดและทำแผลเล็ก ชนิดหลอดไฟ LED

90,000

ห้องคลอด

8

เครื่องตรวจและติดตามเสียงการไหลภายในเส้นโลหิตชนิดใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

40,000

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม,หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

9

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน

68,000

ห้องตรวจโรคทั่วไป,ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม,กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่

10

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด Spirometer

60,000

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

11

เครื่องวัดความดันโลหิตความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบไม่แทงเส้น

62,000

หอผู้ป่วย

12

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดชนิด 1 สาย (Pump intravenous infusion Volumetic,Portable Battery Operated csingle line)

62,500

กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฯ

13

เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยลมร้อน

95,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

14

เครื่องปั่นเม็ดเลือดชนิดอัดแน่น

80,000

หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย

15

เครื่องดูดในช่องปอด

60,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ

16

เครื่องวัด Opthalmoscopy

30,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

17

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้

31,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

18

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดชนิด 1 เส้น (Pump intravenous infusion Volumetic,Portable Battery Operated csingle line)

62,500

กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฯ

19

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือดชนิดใช้กับกระบอกฉีดยา

65,000

กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฯ

20

รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน

31,000

กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 2

21

รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง (WHELL CHAIR) แบบพับไม่ได้

13,000

กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 2

 

22

 

ชุด Central Monitor พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ แบบเคลื่อนย้ายได้

 

500,000

 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

23

เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมจอภาพ

380,000

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

24

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดอ่านผลด้วยตนเองและเก็บข้อมูลไว้ได้

180,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม

25

เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

350,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ

26

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูง

250,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม

27

เครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมจอภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

180,000

แผนกปฏิบัติการรถพยาบาล

28

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

300,000

ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม

29

เตียงผู้ป่วยปรับระดับสูงต่ำ ใช้ระบะไฟฟ้า พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ

135,000

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ

30

เตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้และ X-ray ผ่านได้

300,000

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม

31

เตียงเฟาว์เลอร์ แบบปรับขาเตียงสูง-ต่ำพร้องเครื่องชั่งน้ำหนัก

280,000

แผนกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

32

เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้

450,000

หอผู้ป่วยวิกฤตกุมาร

33

เครื่องไตเทียม (Hemodialy machine)

600,000

แผนกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

34

เครื่อมปั้มหัวใจอัตโนมัติ

1,000,000

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

35

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน

800,000

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

36

เครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ (Harmonic)

2,700,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

37

ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร (Colonoscope)

5,600,000

กลุ่มงานศัลยกรรม

38

เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ

2,800,000

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

39

เครื่องตรวจและวินิจฉัยภาพภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ใกล้เคียงแสงอินฟาเรด

7,000,000

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดฯ