พิมพ์

 

              ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ขอบเขตการให้บริการ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ได้แก่กลุ่มโรค
       - Coronary Artery Disease
       - Valvular Heart Disease
       - Peripheral artery disease
       - Disease of Vein
       - Structural heart disease
       - Electrophysiologic abnormality

 

   เครื่องตรวจสวนหัวใจ Cath Lab (Cardiac Catheterization Lab)

ใช้สำหรับ
-ตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ
-ใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ

 


   บุคลากร

แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด

 


                        ภาพแสดงก่อนและหลังการทำหัตถการสวนหัวใจ
  
  
 
     
 
Webmaster E-Mail :Paison.k@navy.mi.th