ดาวน์โหลดไฟล์ แบบแนบเฉพาะเสนอความต้องการงบประมาณ ประจำปี งป.64

- แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS
- แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

© 2020 Information SRK. All Rights Reserved.