หน้าแรก


ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจ สำหรับท่านที่สมัคร Online ที่ยังไม่ชำระเงิน "ห้ามโอนเงิน" เนื่องจากได้ลบรายชื่อออกจากระบบแล้ว


เมื่อทราบหมายเลขการสมัคร สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้เช่นเดียวกับผู้สมัครแบบ Online ทั่วไป


ตรวจสอบสถานะการสมัคร สำหรับผู้สมัครทุกประเภท
ที่ปรึกษา
1. พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2. น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ
3. น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.ฯ
4. น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.ฯ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ

ขอขอบคุณ