" ศูนย์การแพทย์ ที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล "  

  

Vision Statement : เราจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และรักษาด้วย Hyperbaric Oxygen ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองมาตรฐาน Advanced HA ภายในปี พ.ศ.2562

คำขวัญ (Motto) : Smart, High Quality and Happy Hospital

พันธกิจ (Misson)
 • ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเป็นสำคัญ รวมถึงประชาชน ทั่วไป
 • สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
 • ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์

  ค่านิยม (Values) : SRK - TOP
        S = Service mind & Seniority มีพฤติกรรมการทำงานที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา เอื้ออาทรและเมตตารุ่นน้องและผู้ให้บังคับบัญชา
        R = Responsibility ความรับผิดชอบในงาน มีวินัย และตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
        K = Knowledge&Sharing หมั่นแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        T = Team work มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีม
        O = Originality การริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา
        P = Patient focus การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน โดยเฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ

  สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency)
 • การดูแลรักษาระดับตติยภูมิ โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • Military & Maritime Medicine
 • การเป็นสถาบันศึกษาอบรมและวิจัยทางการแพทย์

 • จุดเน้น
      1. การรับรองตามมาตรฐาน AHA ในปี 2562
      2. การเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EEC เช่น การเป็นศูนย์อุบัติเหตุ
      3. สถานะการเงินที่มั่นคง

  เป้าหมายความปลอดภัย (SRK PSG : Somdejpranangchaosirikit Hospital Patient Safety goal)
      1. Drug Safety
      2. Infection Control
      3. Environment Safety
      4. Emergency Response
      5. Care Safety
      6. Service Safety

  ประเด็นยุทธศาสตร์
      1. การเตรียมความพร้อมของกำลังพลด้านสุขภาพ
      2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ
      3. การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
      4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
      5. การเงินการคลัง
      6. การพัฒนาระบบบริการ
      7. การพัฒนาระบบ IM
      8. การรองรับนโยบาย EEC   

  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ : eXTReMe Tracker