อยู่ระหว่างการจัดทำ....โปรดเข้ามาเยี่ยมชมในโอกาสต่อไปติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต
กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
โทร. 69793,69795