พิมพ์

 

   ระเบียบการเข้าพักห้องพิเศษ
   1. คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้เฝ้าไข้
 
 
- ผุ้เฝ้าไข้ต้องอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา กรณีต้องการความช่วยเหลือให้กดกริ่งเรียกพยาบาล
- ไม่เก็บของมีค่าไว้กับผู้ป่วย/ในห้องพิเศษ เช่น เงิน เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ หากสูญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่มีความจำเป็น กรุณาฝากสิ่งของดังกล่าวไว้กับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือพยาบาลหัวหน้าเวร
- งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา/ของมึนเมา ภายในโรงพยาบาล
- กรุณาลดเสียงดัง เนื่องจากผู้ป่วยต้องการพักผ่อน
- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในห้องพักผู้ป่วย
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- กรณีเฝ้าไข้ไม่สามารถอยู่กับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ควรแจ้งพยาบาลทราบ
   2. คุณสมบัติของผู้เฝ้าไข้
 
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
- ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสภาวะจิตปกติ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและทีมการพยาบาลได้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในเบื้องต้น
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) หรือมีโรคประจำตัว ต้องไม่อยู่ในระยะเจ็บป่วยหรือระยะพักฟื้น
- กรณีเป็นหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่อยู่ในระยะใกล้คลอด
 
 

 

 

 

 

             

 

 

  
 

 

 

     
 
 
Webmaster E-Mail :Paison.k@navy.mi.th