ห้องตรวจโรคตา  
 
 

  ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทางจักษุกรรม โดยการใช้ยาและการผ่าตัด รวมทั้งให้การส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ความบกพร่องและฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นแก่ผู้ป่วยโรคตา ให้การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สุขภาพทางจักษุวิทยาให้กับประชาชนในพื้นที่

              
การให้บริการ
ในเวลาราชการ ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเช้า 0800 - 1200 น. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป
ช่วงบ่าย 1300 - 1600 น. หัตถการ(ผ่าตัดเล็ก,เลเซอร์) และตรวจรักษาผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ


แพทย์ประจำกลุ่มงาน
น.อ.หญิง กัญญรัตน์ อุปนิสากร หน.กลุ่มงาน ฯ / จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน โทร.69363
น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน รอง หน.กลุ่มงาน / จักษุแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระจกตาและการ ผ่าตัดแก้ไขสายตา โทร.69362
น.ต.เกียรติ ถีวุฒิตา จักษุแพทย์ โทร.69361
น.ต.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ จักษุแพทย์ โทร.69364
น.ต.หญิง วิภาวี เลิศชนะพรชัย จักษุแพทย์
น.ต.หญิง สิริญญา กอบวรรณธนะกุล จักษุแพทย์
น.ต.หญิง นัทวรรณ สุดจินดา จักษุแพทย์
ร.อ.หญิง ระวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์ จักษุแพทย์

         

ตารางตรวจแพทย์

จักษุแพทย์
ออกตรวจ
0830 - 1200
ผ่าตัด
0830 - 1600
ผ่าตัดเล็ก
0830 - 1600
น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร
(ผู้เ่ชี่ยวชาญโรคต้อหิน)
จันทร์,พุธ,ศุกร์ พฤหัสบดี อังคาร
น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน
(ผู้เ่ชี่ยวชาญโรคกระจกตา)
จันทร์,พุธ,ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี
   น.ต.เกียรติ ถีวุฒิตา อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ พุธ จันทร์
น.ต.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ อังคาร,พฤหัสบดี จันทร์ พุธ


เครื่องมือตรวจรักษาพิเศษ 
เครื่องมือตรวจวินิจฉัย
     o เครื่องตรวจลานสายตา (Heidelberg visual field test)
     o เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (Fundus photography)
     o เครื่องวิเคราะห์ขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์
เลเซอร์เพื่อการบำบัดทางจักษุ
     o Nd YAG เลเซอร์
     o Argon เลเซอร์
การบริการนอกเวลาราชการ 
รับปรึกษาและให้การรักษาในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินทางจักษุกรรม และอุบัติเหตุ ทางจักษุกรรม โดยแพทย์เวรจักษุกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ
เคาร์เตอร์พยาบาล โทร.69357,69358
ธุรการกลุ่มงาน โทร. 038 - 933960 ,69366