• เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา

  news/2019/1jan/new01.jpg

  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 16.30 -20.00 น. วันพุธและวันศุกร์ คลินิกโรคหัวใจ เวลา 06.30-08.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า อาคารตรวจโรคทั่วไป เมื่อ 9 ม.ค.62
  ภาพข่าว

  img-1
 • บริหารความเสี่ยงองค์กร

  news/2019/1jan/new02.jpg

  สนง.บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เมื่อ 7-8 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ โดย ผอ.รพ.ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
  ภาพข่าว

  img-1
 • ปิดกีฬาหน่วยแพทย์

  news/2018/12dec/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ และงานเลี้ยงปีใหม่ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2561 เมื่อ 26 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • "ปัสสาวะเล็ด ภัยเงียบใกล้ตัว"

  news/2018/12dec/new02.jpg

  คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ (URO CARE TEAM) จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะ เรื่อง "ปัสสาวะเล็ด ภัยเงียบใกล้ตัว" โดย พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 19 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการ HA Day

  news/2018/12dec/new03.jpg

  พล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA Day ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “PTC : ยกระดับคุณภาพด้านยา เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย” โดย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม Sport Day งป.61

  news/2018/12dec/new01.jpg

  คณะกรรมการกีฬา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดกิจกรรม Sport Day ประจำปี งป.61 โดยจัดการแข่งขันกีฬา 13 ประเภท และการประกวดกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. - 12 ธ.ค.61 และได้ทำพิธีเมื่อ วันที่ 12 ธ.ค.61 ณ โรงพลศึกษา รพ.ฯ
  ภาพข่าว

  img-1
 • หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา

  news/2018/11nov/new05.jpg

  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิ่งและร่วมพิธีรับมอบคฑา ในโครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดนักวิ่งสมทบกิจกรรมจำนวน 20 นาย เพื่อร่วมวิ่งและส่งมอบคฑาไปยังจุดต่อไป เมื่อ 22 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก TMI

  news/2018/11nov/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) "โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนทศโรงพยาบาลระดับที่ 3" ในงาน การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อ 21 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2018/11nov/new03.jpg

  คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุฯ จัดงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พิธีเปิดโดย พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รอง จก.พร. และได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุของกรมแพทย์ทหารเรือ" ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 15 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • รพ.ฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

  news/2018/11nov/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนา และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและฝังเข็มเพื่อบริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 10 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

  news/2018/11nov/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าวเปิดงาน การบรรยายเรื่อง " EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • TMI ประเมินคุณภาพระดับ 3

  news/2018/10oct/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลรับรองคุณภาพระบบงานสารสนเทศ รพ.ฯ ระดับ 3 โดยมี คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้อำนวยการและ CIO ภาพรวมการพัฒนาและแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 29 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือตรวจเยี่ยม

  news/2018/10oct/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร.ฯ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่สายแพทย์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ ฯ เมื่อ 30 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2018/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม วันล้างมือโลก

  news/2018/10oct/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกหน่วยใน โรงพยาบาล ได้เกิดความตระหนักในการรู้สึกมีส่วนร่วมในการลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic HA

  news/2018/10oct/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic HA : การพัฒนาคุณภาพสำหรับส่วนสนับสนุน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบม มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดพื้นฐานในการทำงานประจำ สามารถประยุกต์ ใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจำได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรอง Adanced HA ในปี 2562 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 8 - 9 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • พิธีอำลาชีวิตราชการ งป.61

  news/2018/9sep/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.61 จำนวน 14 นาย โดย ผอ.รพ.ฯ ได้กล่าวสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ฯ, มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

  news/2018/9sep/new05.jpg

  คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอก รพ.ฯ ในการสนับสนุนการดับเพลิง โดยสมมติสถานการณ์ที่ แผนกเวชระเบียนและหอผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อ 20 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ

  news/2018/9sep/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 13 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018

  news/2018/9sep/new03.jpg

  คณะกรรมการผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) รพ.ฯ จัดงาน มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018 โดย ผอ.รพ.ฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงาน R2R และ Innovation ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1

 


   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เปิดคลินิกพิเศษคู่สัญญา เพื่อให้บริการบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันชีวิตที่ทำสัญญากับ รพ.ฯ
   สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2562


   รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2562
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

   ร่าง TOR จัดซื้อเสบียงอาหารสด - แห้ง (ม.ค. ๖๒ - ต.ค.๖๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน
   ร่าง TOR จัดซื้อกระดาษชำระเช็ดมือแบบม้วน (สำรองคลัง) จำนวน ๔,๘๐๐ ม้วน
   ร่าง TOR จัดซื้อพัสดุสำรองคลังพลาธิการฯ (หมึกพิมพ์ HP 85A) จำนวน ๔๕๐ ตลับ
   ร่าง TOR จัดซื้อพัสดุสำรองคลังพลาธิการฯ (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ
   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ายาทดสอบ ABO/Rh และ Reverse group
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและตรวจนับตะกอนในปัสสาวะ
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT)
   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด (Blood gas)
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HbA1C จำนวน 28,000 Tests
   ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 4 รายการ
   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจ Influenza จำนวน 100 แพค
   ประกวดราคาซื้อ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฎิชีวนะ
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4                                                                                     ดูทั้งหมด