• รพ.ฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

  news/2018/11nov/new02.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนา และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและฝังเข็มเพื่อบริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 10 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

  news/2018/11nov/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าวเปิดงาน การบรรยายเรื่อง " EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • TMI ประเมินคุณภาพระดับ 3

  news/2018/10oct/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลรับรองคุณภาพระบบงานสารสนเทศ รพ.ฯ ระดับ 3 โดยมี คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้อำนวยการและ CIO ภาพรวมการพัฒนาและแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 29 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือตรวจเยี่ยม

  news/2018/10oct/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร.ฯ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่สายแพทย์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ ฯ เมื่อ 30 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2018/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม วันล้างมือโลก

  news/2018/10oct/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกหน่วยใน โรงพยาบาล ได้เกิดความตระหนักในการรู้สึกมีส่วนร่วมในการลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic HA

  news/2018/10oct/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic HA : การพัฒนาคุณภาพสำหรับส่วนสนับสนุน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบม มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดพื้นฐานในการทำงานประจำ สามารถประยุกต์ ใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจำได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรอง Adanced HA ในปี 2562 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 8 - 9 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • พิธีอำลาชีวิตราชการ งป.61

  news/2018/9sep/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.61 จำนวน 14 นาย โดย ผอ.รพ.ฯ ได้กล่าวสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ฯ, มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

  news/2018/9sep/new05.jpg

  คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอก รพ.ฯ ในการสนับสนุนการดับเพลิง โดยสมมติสถานการณ์ที่ แผนกเวชระเบียนและหอผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อ 20 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ

  news/2018/9sep/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 13 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018

  news/2018/9sep/new03.jpg

  คณะกรรมการผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) รพ.ฯ จัดงาน มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018 โดย ผอ.รพ.ฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงาน R2R และ Innovation ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อภิปรายเชิงวิชาการ Trauma

  news/2018/9sep/new02.jpg

  สำนักงานผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma) จัดการอภิปรายเชิงวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "The Evolution of Trauma care" ณ ห้องประชุมคลองไผ่ รพ.ฯ เมื่อ 5 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • -->
 • สถานพยาบาลในดวงใจปี 2561

  news/2018/9sep/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลจาก รมต. กระทรวงแรงงาน รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจปี 2561 ของสำนักงานประกันสังคม ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม เมื่อ 3 ก.ย.61

  img-1
 • วันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ

  news/2018/8aug/new04.jpg

  รพ.ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในปีนี้ รพ.ฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงาน โดยประกอบพิธีต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ในพื้นที่ รพ.ฯ ,พิธีสงฆ์ ,พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของ รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ และ พิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อ 22 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ

  news/2018/8aug/new03.jpg

  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ จัดประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ ประจำปี 2018 "IC Update 2018 : Road Map Ic for AHA" ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 14 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 13

  news/2018/8aug/new01.jpg

  รพ.ฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 13 ประจำปี 61 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพ รพ.ฯ เมื่อ 5 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ ลงนามถวายพระพร

  news/2018/8aug/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกฯ เมื่อ 6 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผบ.ทร.เยี่ยม อส.ทพ.

  news/2018/7july/new12.jpg

  พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และนางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน อุดม สังวัง สังกัด กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 514 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บ ที่เหยียบกับระเบิดจากการลาดตระเวนในเขตรับผิดชอบ โดย ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ตึกอุบัติเหตุชายพิเศษ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 27 ก.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร

  news/2018/7july/new11.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกฯ เมื่อ 23 ก.ค. 61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • บริจาคโลหิต

  news/2018/7july/new10.jpg

  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ฯ จัดกิจกรรม "น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561" ณ บริเวณห้องบริจาคโลหิต เมื่อ 24 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • อบรมหลักสูตร R2R For Back Office

  news/2018/7july/new09.jpg

  คณะกรรมการผู้บริหารการวิจัยและนวัตกรรม รพ.ฯ จัดอบรมหลักสูตร R2R For Back Office เพื่อพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการนำงาน ประจำสู่งานวิจัยในงานธุรการและงานสนับสนุนทางการแพทย์ วิทยากรโดย ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 18 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • กิจกรรม "Big Cleaning Day"

  news/2018/7july/new08.jpg

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.ฯ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 แบ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ในอาคารและรอบ รพ.ฯ โดย ผอ.รพ.ฯ ทำพิธีเปิด ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 18 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • แถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง

  news/2018/7july/new07.jpg

  รพ.ฯ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลมินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.61 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้รายได้สุทธิจากการจัดการแข่งขัน จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกฯ เมื่อ 18 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • จัดหน่วยแพทย์ต้อนรับหน่วยซีล

  news/2018/7july/new04.jpg

  น.อ.พิเชฎฐ์ กรัยวิเชียร รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ จัดหน่วยแพทย์, พยาบาล ให้การต้อนรับ ชุดแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ และ หน่วย สงครามพิเศษทางเรือ กร. หรือ หน่วยซีล จำนวน 159 นาย ภายหลังกลับจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตถ้ำหลวง และเปิดจุดคัดกรอง เพื่อตรวจหาโรคอุบัติใหม่ ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เมื่อ 12 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • อบรมหลักสูตร การพัฒนาจริยธรรม

  news/2018/7july/new06.jpg

  กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาจริยธรรม บทบาทพยาบาลวิชาชีพ" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางจริยธรรม ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการ สังคม ในฐานะองค์กรแห่งจริยธรรม ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 12 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1
 • Learning Program

  news/2018/7july/new05.jpg

  สำนักแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ฯ จัดการอบรมวิชาการภายใน Learning Program เรื่อง "อบรมความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก" ให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ งป.61 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 4 ก.ค.61
  ภาพกิจกรรม

  img-1

 

   ประกาศรับสมัครแพทย์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกสวัสดิการ

   ร่าง TOR งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลด้านภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาล
   สรุปผลการจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ รอบเดือน สิงหาคม 2561
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Pantoprazole ๔๐ mg tab.
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Bimatoprost ๐.๐๑% x ๓ ml. eye drops จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg./dose x ๑๒๐ dose
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Adefovir Dipivoxil ๑๐ mg tab.
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Liraglutide ๖ mg(ต่อ ๑ ml.) x ๓ ml. inj.
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา ซื้อยา Epoetin-Beta ๕๐๐๐ iu x ๐.๓ ml. inj.
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Epoetin-Beta ๓๐๐๐๐ iu x ๐.๖ ml. inj. จำนวน ๕๗๐ syring
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Ticagrelor 90 mg tab. ขนาดบรรจุ 60 เม็ด จำนวน 1,400
   สรุปผลการจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ รอบเดือน กรกฎาคม 2561
   สรุปผลการจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ รอบเดือน มิถุนายน 2561
   ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดตู้ยืนแบบคนเดินเข้าไปได้
   ประกวดราคาซื้อแผ่นดักจับกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรด พร้อมติดตั้ง
   ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้
   ประกวดราคาซื้อชุดสว่านชนิดความเร็วรอบสูง
   ประกวดราคาซื้อ HYDROGEN PEROXIDE CASSETTE 10'S จำนวน 360 กล่อง                                                                                     ดูทั้งหมด