• หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา

  news/2018/11nov/new05.jpg

  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิ่งและร่วมพิธีรับมอบคฑา ในโครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดนักวิ่งสมทบกิจกรรมจำนวน 20 นาย เพื่อร่วมวิ่งและส่งมอบคฑาไปยังจุดต่อไป เมื่อ 22 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก TMI

  news/2018/11nov/new04.jpg

  พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้ารับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) "โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนทศโรงพยาบาลระดับที่ 3" ในงาน การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อ 21 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  news/2018/11nov/new03.jpg

  คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ทีมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุฯ จัดงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พิธีเปิดโดย พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รอง จก.พร. และได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุของกรมแพทย์ทหารเรือ" ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 15 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • รพ.ฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

  news/2018/11nov/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระศาสนา และได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและฝังเข็มเพื่อบริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 10 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

  news/2018/11nov/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าวเปิดงาน การบรรยายเรื่อง " EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 พ.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • TMI ประเมินคุณภาพระดับ 3

  news/2018/10oct/new05.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลรับรองคุณภาพระบบงานสารสนเทศ รพ.ฯ ระดับ 3 โดยมี คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมินจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ผู้อำนวยการและ CIO ภาพรวมการพัฒนาและแผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 29 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือตรวจเยี่ยม

  news/2018/10oct/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร.ฯ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่สายแพทย์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ ฯ เมื่อ 30 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • วันพยาบาลแห่งชาติ

  news/2018/10oct/new03.jpg

  ผอ.รพ.ฯ กล่าว อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณอาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1
 • กิจกรรม วันล้างมือโลก

  news/2018/10oct/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกหน่วยใน โรงพยาบาล ได้เกิดความตระหนักในการรู้สึกมีส่วนร่วมในการลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าแผนกเวชระเบียน เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic HA

  news/2018/10oct/new01.jpg

  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic HA : การพัฒนาคุณภาพสำหรับส่วนสนับสนุน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบม มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดพื้นฐานในการทำงานประจำ สามารถประยุกต์ ใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพในงานประจำได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรอง Adanced HA ในปี 2562 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 8 - 9 ต.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • พิธีอำลาชีวิตราชการ งป.61

  news/2018/9sep/new06.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.61 จำนวน 14 นาย โดย ผอ.รพ.ฯ ได้กล่าวสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ฯ, มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 24 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

  news/2018/9sep/new05.jpg

  คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอก รพ.ฯ ในการสนับสนุนการดับเพลิง โดยสมมติสถานการณ์ที่ แผนกเวชระเบียนและหอผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อ 20 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ

  news/2018/9sep/new04.jpg

  ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 13 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018

  news/2018/9sep/new03.jpg

  คณะกรรมการผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) รพ.ฯ จัดงาน มหกรรม SRK-R2R-Innovation Day 2018 โดย ผอ.รพ.ฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงาน R2R และ Innovation ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • อภิปรายเชิงวิชาการ Trauma

  news/2018/9sep/new02.jpg

  สำนักงานผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma) จัดการอภิปรายเชิงวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "The Evolution of Trauma care" ณ ห้องประชุมคลองไผ่ รพ.ฯ เมื่อ 5 ก.ย.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • -->
 • สถานพยาบาลในดวงใจปี 2561

  news/2018/9sep/new01.jpg

  ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลจาก รมต. กระทรวงแรงงาน รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจปี 2561 ของสำนักงานประกันสังคม ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม เมื่อ 3 ก.ย.61

  img-1
 • วันคล้ายวันสถาปนา รพ.ฯ

  news/2018/8aug/new04.jpg

  รพ.ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในปีนี้ รพ.ฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงาน โดยประกอบพิธีต่างๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ในพื้นที่ รพ.ฯ ,พิธีสงฆ์ ,พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของ รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ และ พิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อ 22 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ

  news/2018/8aug/new03.jpg

  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ จัดประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ ประจำปี 2018 "IC Update 2018 : Road Map Ic for AHA" ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 14 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 13

  news/2018/8aug/new01.jpg

  รพ.ฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 13 ประจำปี 61 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพ รพ.ฯ เมื่อ 5 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผอ.รพ.ฯ ลงนามถวายพระพร

  news/2018/8aug/new02.jpg

  ผอ.รพ.ฯ นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกฯ เมื่อ 6 ส.ค.61
  ภาพข่าว

  img-1
 • ผบ.ทร.เยี่ยม อส.ทพ.

  news/2018/7july/new12.jpg

  พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และนางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน อุดม สังวัง สังกัด กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 514 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บ ที่เหยียบกับระเบิดจากการลาดตระเวนในเขตรับผิดชอบ โดย ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ตึกอุบัติเหตุชายพิเศษ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 27 ก.ค. 61
  ภาพข่าว

  img-1

 


   "แผลเบาหวาน รักษาได้ ไม่ต้องตัดขา" ยินดีให้คำปรึกษาเพียง Add Line โดย "ทีมเบาหวานถามหา รพ.ฯ"
   รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2562
   ชี้แจงข้อมูลของ น.ส.ประกายดาว คำวัง ไม่ใช่บุคลากรของ รพ.ฯ
   รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2562
   ประกาศรับสมัครแพทย์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรม
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์
   รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกสวัสดิการ

   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ายาทดสอบ ABO/Rh และ Reverse group
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและตรวจนับตะกอนในปัสสาวะ
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT)
   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด (Blood gas)
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HbA1C จำนวน 28,000 Tests
   ประกวดราคาซื้อ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 4 รายการ
   ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจ Influenza จำนวน 100 แพค
   ประกวดราคาซื้อ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฎิชีวนะ
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HIV (Antigen และ Antibody) 100 Test/Box
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ Anti-HCV 100 Test/Box จำนวน 200 กล่อง
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ HBsAg Qualitive 100 Test/Box จำนวน 295 กล่อง
   ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ Anti-HBs 100 Test/Box จำนวน 65 กล่อง                                                                                     ดูทั้งหมด