การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย พร.
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 1 กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. โดยมี น.อ.ชลธร สุวรรกิตติ ผอ.กวก.ศวก.พร. และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พร. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์