preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค

มีหน้าที่ สอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคในหน่วย ทร. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในหน่วยทร.

ดำเนินงานในแผนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ทร.และงานป้องกันยาเสพติด ทร. ดำเนินการด้านพัสดุในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย