preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่ ในการให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผล และพัฒนาการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร.

การสุขาภิบาลอาหารหน่วย ทร. ดำเนินการด้านพัสดุในงานที่รับผิดชอบและปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย