preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ดำเนินงานเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฎิบัติงานและความปลอดภัยจากการทำงานของกำลังพล ทร.

ดำเนินการด้านสุขาภิบาลหน่วย ทร. ดำเนินการด้านพัสดุในงานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบห้องปฎิบัติการ และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย