preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประวัติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

                การเวชกรรมป้องกันทหารเรือ เริ่มตั้งแต่เมื่อไดนั้น ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่า คงจะเริ่มดำเนินการพร้อมกับการสถาปนาหน่วยแพทย์ทหารเรือเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๓ ในนามของ โรงพยาบาลทหารเรือ นับแต่นั้นเป็นต้นมา การแพทย์ทหารเรือได้เจริญขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเปลี่ยนฐานะ จาก การแพทย์ทหารเรือ เป็น กรมแพทย์ทหารเรือ ในปี ๒๔๘๖ ในส่วนของการเวชกรรมป้องกันนั้น จากบันทึกในหนังสือ ๑๐๐ ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ ๒๔๓๓-๒๕๓๓ ได้มีผู้เรียบเรียงเอาไว้ว่า เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๘๘  กรมแพทย์ทหารเรือ มีแผนกต่างๆ ๑๐ แผนกและหนึ่งในแผนกดังกล่าวนั้น คือ แผนกสุขาภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ตรวจ และจัดการสุขาภิบาลสถานที่ต่างๆ ของทหารเรือ และจัดการป้องกันโรคระบาดโดยทั่วไป กาลเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๙๑ มีการจัดหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือใหม่โดยมีกองการสุขาภิบาลเป็นหน่วยขึ้นตรงแทนแผนกสุขาภิบาล และต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น กองการสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๓  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองการอนามัยและมาเปลี่ยนชื่อเป็น กองอนามัย เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๘  จนกระทั่งในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ซึ่งตรงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู จุลศักราช ๒๕๓๕ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมๆกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีกองเวชกรรมป้องกันเป็นหนึ่งในนั้น ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมา แทนที่กองอนามัย จวบจนปัจจุบัน      และในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างกรมแพทย์ทหารเรือใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้ได้ปรับภารกิจกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือให้มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาปัญหาสุขภาพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพตลอดจน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมกำกับดูแลหน่วยแพทย์และหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ในการดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกนโยบายและแผน  , แผนกปฏิบัติการ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือเป็นต้นมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:10