preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

โครงสร้างใหม่กองเวชกรรมป้องกัน พร.

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โครงสร้างใหม่ ของกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ

๑.ปรับโครงสร้างลดลงจาก ๕ แผนกเดิม คือ แผนกสุขาภิบาลฯ , แผนกอนามัยฯ, แผนกโภชนาการฯ , แผนกระบาดศาสตร์ฯ และแผนกมารดาทารกสงเคราะห์ฯ ปรับเป็น ๒ แผนก คือ แผนกนโยบายและแผน   และแผนกปฏิบัติการ

 

โครงสร้างใหม่ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ (กกป.พร.)

๒. โครงสร้างใหม่นี้มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาปัญหาสุขภาพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพตลอดจน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมกำกับดูแลหน่วยแพทย์และหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ในการดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นต้นไป

๓. สามารถติดต่อสอบถามและประสานงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๒๗๐๑ , ๕๒๗๐๓ และ ๕๒๖๓๙ และที่ www2.nmd.go.th/preventmed_joomla

ผู้บังคับบัญชา กองเวชกรรมป้องกัน พร.