preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
อีเมล

 

Download ข้อมูลเอกสารเวชกรรมป้องกัน

-แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทร. งป.63

-แบบฟร์อมการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร.งป.61

- คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (สำหรับข้าราชการ) ตามมาตรา 3 วรรคสอง

- ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจสุขาภิบาล พ.ศ.2541

- คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางการกองทัพเรือ

- แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 อนุมัติแผนเอดส์611,  2,  3,  4,  5,  6, 7

- คู๋มือมาตรฐานอันตรายจากความร้อน

1. สำหรับหน่วยแพทย์

2. สำหรับหน่วยฝึกปก

3. สำหรับกำลังพล ปก, สารบัญ, ส่วนที่1, ส่วนที่2, ส่วนที่3

- แบบสอบสวนโรค 1.กลุ่มอาการอัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน, 2.กลุ่มอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง, 3.โรคไข้เลือดออก,

4.โรคคอตีบ, 5.โรคพิษสุนัขบ้า, 6.โรคมือเท้าปากเปื่อย, 7.โรคเลปโตสไปโรซิส, 8.โรคสุกใส, 9.โรคหัด, 10.โรคอาหารเป็นพิษ,

11.วัณโรคปอด, 12.โรคไข้หวัดใหญ่, 13.แบบสอบสวนมาลาเรีย, 14.แบบสอบสวนเยื่อบุตาอักเสบ/ตาแดง

- คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่

- แบบการจ่ายเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ สายเวชกรรมป้องกัน งป.60

- แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร.

- แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปีงบประมาณ 56

-แบบฟอร์มการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร . งป.61

- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขาภิบาล หน่วยเรือ หน่วยบก

- แบบฟอร์มแผนเอดส์ งบประมาณปี ๕๖ แบบ ช , ญ   แบบ 1, 2, 3, 4, 5

- แบบรายงานผลการดำเนินการเวชกรรมป้องกัน (ที่ต้องส่งรายงานประจำเดือน)

- แบบประเมินการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและโรงครัว

- แบบประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย

- แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกัน

- ความรู้และการป้องกันเอดส์

- แบบรายงานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

- การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์

- การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม

- คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันกองทัพเรือ

- คู่มือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกรมแพทย์ทหารเรือ