preventmed

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพํฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกรมแพทย์ทหารเรือครั้งที่ 2/59

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

ประกาศเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อน

คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบการจ่ายเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ สายเวชกรรมป้องกัน งป.60

แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร.

เอกสารประกอบการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการนำมาตรฐานการตรวจสุขภาพ พร. พ.ศ.2529

การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว

ร่างมาตรฐานการตรวจสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2559

กกป.พร.ขอแนะนำให้ความรู้เรื่อง โรคไข้ซิก้า(Virus Zika)

ตารางรายงานสถานะเครื่องมือด้านเวชกรรมป้องกัน

การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

แนวทางการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน