นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในภาพรวมอยู่บนพื้นฐานของ การดำรงจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๗๙ ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคง ทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยการน ายุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่มีจุดมุ่งในการก าหนดบทบาทหลักของกองทัพเรือ ใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ บทบาทในการปฏิบัติการทางทหาร (Military Role) บทบาทในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ และบทบาท ในกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปีพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้กองทัพเรือมีกำลังรบที่เหมาะสม และพร้อม ปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเลและสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า “สองฝั่ งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas, (OOAAA/ Double O Triple A)” ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการ เพื่อตอบสนองแนวความคิดทาง ยุทธศาสตร์และบทบาทกองทัพเรือไว้ ๕ ประการ เรียงตามล าดับความสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ปกป้องสถาบัน ๒) ป้องกันประเทศทางทะเล ๓) สนับสนุนการรบทางบก ๔) การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล และ ๕) การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ในภาพรวมนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังดำรงการปฏิบัติในการ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การดำเนินการตามกรอบงานของ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มุ่งพัฒนา ด้านองค์บุคคล “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ด้านองค์วัตถุ“กำลังรบต้องมี ขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force” ด้านองค์ยุทธวิธี“สปิริต นักรบชาวเรือ” และ ด้านการบริหารจัดการ “มีโครงสร้างกำลังรบที่เหมาะสม ยกระดับการบริหารจัดการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม” อันเป็นการปฏิบัติที่สืบสานปณิธานของบรรพบุรุษทหารเรือ ไปสู่การบรรลุ ภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับภาพ “รับไม้ (ผลัด) ไร้การสะดุด” รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ “SAIL” ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

” Stop the Past, Start the New.

“หยุดสิ่งร้ายในอดีต เริ่มสิ่งที่ดีงามเพื่อความวัฒนาถาวร”