กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
เปนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ขนาด ๓๐เตียง
 ที่อยู คายกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เลขที่ ๒๔๙๑ ถนนสุขุมวิท ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
หมายเลขโทรศัพท ๐๓๘ ๓๓๔๑๙๖  โทรสาร ๐๓๘ ๓๓๔๑๙๖

 

ที่ตั้ง กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)