เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป

วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 0800 - 1630 น. 

 

ยกเว้น เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ขอบเขตการให้บริการ  

๑.  การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมรบ (Readiness)   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางทหารใน สนาม ซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการเวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาล การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บและ การส่งกําลังสายแพทย์ ดังนี้ 

๑.๑ ก่อนออกปฏิบัติการ โดยการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ให้ความรู้ - ทักษะในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือตนเอง และเพื่อน (Self aid & Buddy aid) ให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ตนเองในสนามและการสุขาภิบาลในสนามให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่ปฏิบัติการ 

๑.๒ ระหว่างปฏิบัติการในพื้นที่การสู้รบ ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล (รวมทั้งด้านจิตเวช) การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ และให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทดแทน 

๑.๓ หลังกลับจากปฏิบัติการ ติดตามผลการเจ็บป่วยและภาวะสุขภาพจิตต่อเนื่องอีก ๖ เดือน หรือ จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ 

๒. การบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการ (Beneficiary)โดยสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและทางทันตกรรม ให้บริการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และการฟื้นฟูได้อย่างจํากัด ตามขอบเขตของสถานพยาบาลระดับ ปฐมภูมิ ในกรณีเกินขีดความสามารถจะส่งรักษาต่อ 

๒.๑  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  – อายุรกรรมศัลยกรรมทันตกรรม 

๒.๒  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ   –จิตเวชยาเสพติด 

๓.ข้อจํากัดในการบริการ คือ 

๓.๑ กําลังพล และ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ไม่ได้รับการบรรจุตามอัตรา 

๓.๒ โครงสร้างทางกายภาพไม่เอื้ออํานวยต่อการเป็นหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ 

๓.๓ กําลังพลบางส่วนประมาณ ๓ใน ๕ ออกปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เฉพาะกิจในพื้นที่ ๓จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ภาคตะวันออก มีการสับเปลี่ยนทุก ๑ปี บางกรณี ๖ เดือน

ความเชี่ยวชาญ (Excellent) ของโรงพยาบาล

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การบริการแพทย์ทางยุทธวิธีสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร โดยมีภารกิจหลักคือ 

- การรักษาพยาบาล 

- การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ 

- การเวชกรรมป้องกัน  

- การส่งกําลังสายแพทย์

ภาคีหลักของโรงพยาบาล 

ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

- หมวดพยาบาล กองพันทหารราบที่ ๑รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน 

- หมวดพยาบาล กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน 

ค่ายมหาสุรสิงหนาท ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- หมวดพยาบาล กองพันทหารราบที่ ๗กรมทหารราบที่ ๓กองพลนาวิกโยธิน 

โรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป 

- รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ   

- รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ