การประชุมเรื่อง “To the Future of Thai Maritime Medicine through Decoding Norway” (ถอดรหัสนอร์เวย์สู่อนาคตเวชศาสตร์ทางทะเลไทย) 12 November 2015

แสดงรายละเอียดทั้งหมด | ปิด
1 Roles, Responsibilities and Career Paths of Medical Personnel with Maritime Medicine Expertise : Physicians, Nurses, Medics, and Paramedics (บทบาท หน้าที่ และเส้นทางการเจริญเติบโตในอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางทะเล) (2)
2 Human Resources Development Plan for Experts in Maritime Medicine (การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางทะเล)
3 How to Conduct Physical Examinations for Seafarers (การตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในทะเล)
4 How to Conduct Physical Examinations for Seafarers (การตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในทะเล) (2)
5 Maritime Residency Training Program in Naval Medical Department, Thailand (หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง เวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ)