การประชุมเรื่อง “Development of Maritime Medicine to Support National Maritime Security” (การพัฒนาเวชศาสตร์ทางทะเลในการสนับสนุนแผนความมั่นคงแห่งชาติ) 11 November 2015

แสดงรายละเอียดทั้งหมด | ปิด
1 พิธีเปิด Opening Ceremony : Commander-in-chief, RTN or representatives โดย พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน ADM Paitoon prasopsin RTN
2 พิธีเปิด Opening Ceremony : Commander-in-chief, RTN or representatives
โดย พล.ร.อ.ไพฑูรย์ ประสพสิน ADM Paitoon prasopsin RTN (พิธีมอบรางวัล)
3 Special speech: Ambassador, Royal Thai Embassy, Oslo, Norway
(ปาฐกถาพิเศษ โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์) H.E.Jukr Boon-Long (นายจักร บุญ-หลง)
4 Special speech: Maritime Medicine and National Maritime Security
(ปาฐกถาพิเศษ : เวชศาสตร์ทางทะเลกับกับความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล) VADM Jumpol Lumpiganon RTN (พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์)
5 Activities related to Norwegian National Maritime Interests and Involved Organizations in Norway
(กิจการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรนอร์เวย์) Dr. Alf Magne Horneland
6 Norway’s responses to maritime law, agreements, rules and regulations related to healthcare of seafarers which have been issued and enforced by international organizations (กฎหมาย ข้อตกลง และข้อบังคับทางทะเล ที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ใช้ทะเล และการตอบสนองของราชอาณาจักรนอร์เวย์) Dr. Alf Magne Horneland
7 Organizational and Network Structure of NCMM (โครงสร้าง เครือข่าย และระบบการทำงานของสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเลในการสนับสนุนผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของราชอาณาจักรนอร์เวย์) By Prof. Marit Gr?nning Dr. Alf Magne Horneland
8 Cooperating Network of Telemedical Maritime Assistance Services ;TMAS (ระบบให้คำปรึกษาทางไกลในการดูแลผู้ป่วยเจ็บทางทะเล)