HomeAAA-Maritime-MedicineContent-Detailการแพทย์ทหาร

การแพทย์ทหาร

เวชศาสตร์ทหารเป็นวิชาทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่ยังไม่มีการฝึกอบรมแพทย์ เฉพาะทางในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   แพทย์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพทั้งในที่ตั้งปกติและ  ในสนามจะต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์เพื่อให้บริการแก่ทหารและครอบครัว เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเช่นเดียวกับแพทย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในโรง พยาบาลพลเรือน

 

 

    นอกจากความรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องมีความรู้ถึงภาวะคุกคามต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์รบ เช่น การรบในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรีย เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคจึงมีความจำเป็นต่อสุขภาพของกำลังพล     การส่งกลับรวมทั้ง                 การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติการทางทหาร แพทย์จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อสุขภาพกำลังพลโดยรวมมากกว่าปัญหา ส่วนบุคคล

                         

    วิชาการปฐมพยาบาลในยุทธวิธี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในสนามซึ่งเป็นภารกิจและการปฏิบัติ หน้าที่ต้องสามารถดำเนินการคัดแยก ปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในสนามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกลักษณะการเป็นผู้นำในการนำหน่วยขนาดเล็กและสามารถปฏิบัติภารกิจทาง ยุทธวิธีภายใต้สถานการณ์รบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

          วิชาเวชกรรมป้องกันทหาร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสนาม ในค่ายพักชั่วคราว การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการทำน้ำให้สะอาด โรงเลี้ยงและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะและ       การควบคุมแมลงพาหะโรคทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม รวมทั้งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกการวางแผนด้านเวชกรรมป้องกันภายในหน่วย ทหาร

              วิชาสรีรประยุกต์ทางทหาร เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทั้งภายในและภายนอกร่างกายของทหารใน สภาวะแวดล้อมต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นดิน การปฏิบัติการใต้น้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ ภายใต้ภาวะสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี โดยผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic science) ความรู้ทางคลินิก (Clinical science) และสภาพแวดล้อมทางทหาร (Military Environment) สามารถให้การวินิจฉัย การดูแลและการบำบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพของทหาร

              วิชาเวชปฏิบัติการยุทธ (Military Contingency Medicine) เป็นการผสมผสานทั้งวิชาแพทย์และวิชาทหารเข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาวิชาจะเน้นในเรื่องมาตรฐานการช่วยชีวิตผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ (Trauma Life Support) และผู้ป่วยเจ็บจำนวนมาก (Mass Casualty Care) การช่วยชีวิตชั้นสูง (Advance Cardiac Life Support) การจัดตั้งหมวดเสนารักษ์ การให้บริการทางการแพทย์ระดับหน่วย ระดับกองพล ระดับกองทัพ ระดับเขตหลัง (เขตภายใน) การบริการแพทย์ในยุทธวิธี การวางแผนทางการแพทย์ การส่งกำลังสายแพทย์ บริการทางการแพทย์และข้อพิจารณาทั่วไป การบริการแพทย์อื่นๆ ในการสนับสนุนการรบ และการป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่างๆ

.

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
10
9
99
56610
289
302
56786
Your IP: 54.196.208.187
Server Time: 2019-03-24 17:54:43