Ebola

     
     
 
   
     
     
     
     

 การฝึกบริการทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๕๘ วันที่ ๒๖ - ๒๗ ม.ค.๕๘

          หัวข้อเรื่อง "การรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา"

 
 
     

 

 
   

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม