เนื้อหา

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

E-Book เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

 

เอกสารการประชุมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานทร.57 วันที่ 13 ก.พ.57 เวลา 0900 น. (ดาวน์โหลด)

1เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส23ตัวชีวัดที่หน่วยรับผิดชอบ(130257) 

2เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 23ตัวชี้วัดให้หน่วยตอบ 

3เกณฑ์ประเมินความโปร่งใส 

4เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานทร.57  

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม