การประชุมการจัดการความรู้

การประชุมคณะอำนวยการจัดการความรู้

      ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 56

      ครั้งที่ 2 วันที่ --  มิ.ย. 56

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

      ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ. 56

      ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. 56

      ครั้งที่ 3 วันที่ 1  ก.ค. 56

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

       วันที่ 11-15 ก.พ. 56     เรื่องการเขียนแผนเผชิญเหตุ (แถลงผล)

       วันที่ 25-27 มี.ค. 56     เรื่องระบบบริการสุขภาพของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร.  
          

การประชุมบทความเวชศาสตร์ทางทะเล

 

หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กวก.ศวก.พร.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  28-29 ก.ค. 2558

click ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 9-11 มี.ค.59

ภาพกิจกรรม งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์  9-11 มี.ค.59

click ชมภาพกิจกรรม