35
ยศ ชื่อ - สกุล สาขาวิชาชีพ เรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ สาขา ตำแหน่งที่ทำงานปัจจุบัน การติดต่อ 1 การติดต่อ 2 วดป.ที่ได้รับความเห็นชอบ
นาวาเอก กำพล ศรีโพธิ์ทอง แพทย์ OrthopaedicHuman ResourceQuality & Management Ortho-Geriatric and OsteoporosisHRM & HRDQA and Organization management หน.หน่วยกระดูกพรุน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
หน.สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอกหญิง กัญญรัตน์  อุปนิสากร แพทย์ ต้อหินการพัฒนาคุณภาพ รพ. ต้อหิน จักษุวิทยาการบริหารความเสี่ยง แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง ปริยานุช  ทองเจริญ แพทย์ การตรวจรักษาและผ่าตัดจักษุ จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอกหญิง พรรณวิภา  ผลชีวิน แพทย์ กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรี นพดล  คู่สุวรรณกุล แพทย์ กระดูกและข้อการเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรี นฤเบศ  รุ่งรัตนวิไล แพทย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโท เกียรติ  ถีวุฒิตา แพทย์ จักษุวิทยา จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
เรือโท กวิน  เพียรมี แพทย์ ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
เรือโท จตุภูมิ  ชั้นสมบูรณ์ แพทย์ กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬา การผ่าตัดส่องกล้องเข่าและไหล่ ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอก ศักดิ์สมุทร  พรหมบุตร ทันตแพทย์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอกหญิง ชรินทร์ทิพย์  ศรีสำราญ ทันตแพทย์ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟันวิทยาเอนโดดอนต์(Endodontic) ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรี เฉลิมพร  พรมมาส ทันตแพทย์ โรคเหงือก - ปริทันต์วิทยา ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง มาศนิสา  เจริญจิตต์ ทันตแพทย์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโทหญิง จุฑาทิพย์  อุดมศักดิ์ ทันตแพทย์ โรคเหงือก - ปริทันต์วิทยา ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโทหญิง ลาวัลย์  สายพรชัย ทันตแพทย์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโท มานิต  รัตนกิจกมล ทันตแพทย์ ศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโท นริศ  สุประดิษฐ์ ทันตแพทย์ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง เกษิณี  เอกศาสตรา พยาบาลวิชาชีพ ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง บริหารการพยาบาล กลุ่มงานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาโทหญิง ปณิชา  สิริกรรณะ พยาบาลวิชาชีพ ผู้เยี่ยมสำรวจการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ศูนย์คุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและยุทธศาสตร์  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ศูนย์คุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและยุทธศาสตร์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรี พิทักษ์  ทองสุข พยาบาลวิชาชีพ การวิจัย  การนิเทศ และการจัดการความรู้ พยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วยนอกทั่วไปและฉุกเฉิน  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานผู้ป่วยนอกทั่วไปและฉุกเฉิน  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง กษริน  โพธืงาม พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลผู้ป่วยจักษุกรรม พยาบาล กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง จิตรสุดา  บุรี พยาบาลวิชาชีพ การวิจัย  พยาบาล หอบริบาลทารกแรกเกิด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หอบริบาลทารกแรกเกิด  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง เฟื่องฟ้า  อยู่ใจเย็น พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลผู้ป่วยจักษุกรรม พยาบาล กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาตรีหญิง จันทิรา  จันทนุกูล พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลผู้ป่วยจักษุกรรม พยาบาล กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
เรือเอก นริศ  ชัยสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลผู้ป่วยจักษุกรรม พยาบาล กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอกหญิง ภาวิกา  ธรรมโน แพทย์ โรคของกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอกหญิง ลูกจันทร์  เหรียญสุวรรณ แพทย์ ต้อหิน จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอกหญิง ภัทรพร  ศิรามพุช แพทย์ น้ำวุ้นและจอตา จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาโทหญิง นันทวรรณ  ธรรมวรากุล แพทย์ กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาโทหญิง นภางค์  เกษโกวิท แพทย์ น้ำวุ้นและจอตา จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอกหญิง จุไรรัตน์  วัจนะมงคล แพทย์ กระจกตาดำและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ  ชมะนันท์ แพทย์ น้ำวุ้นและจอตา จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอก สหรัฐ  หวังเจริญ แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ(Cardiology)  
มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ
(สวนหัวใจทำบัลลูนหัวใจ) Intervention Cardiology)อายุรกรรม(Radial  Approch) 
อายุรศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ศูนย์หัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอก พิทักษ์  พงศ์นนทชัย แพทย์ อายุรศาสตร์ทั่วไปอายุรศาสตร์หัวใจ(Cardiology)  
มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ (สวนหัวใจทำบัลลูนหัวใจ)
Intervention Cardiology) (สวนหัวใจผ่านทางข้อมือ)
อายุรศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ศูนย์หัวใจ. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
เรือโท สุกิจ  นิ่มนวลวัฒนา แพทย์ น้ำวุ้นและจอตาเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอก ฉัตรชัย  ปิตุรงคพิทักษ์ แพทย์ HBOT - เวชศาสตร์ออกซิเจนแรงดันสูงเวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์  ศุนย์เวชศาสตร์ความกดอากาศสูง  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ศุนย์เวชศาสตร์ความกดอากาศสูง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอกหญิง ธีรานันท์  ไวยวุฒิ แพทย์ ต้อหิน จักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 280 ก.ค.59
นาวาโท ภิรมย์  ยะนิล พยาบาลวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ตอบโต้ภัยพิบัติการช่วยเหลือชีวิตเชิงยุทธวิธี
พยาบาล แผนกการฝึกและศึกษา กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. แผนกการฝึกและศึกษา กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 28 ก.ค.59
นาวาตรีหญิง กันทิมา  ชะระภิญโญ พยาบาลวิชาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจัดการความรู้
จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 28 ก.ค.59
นาวาโท ชนะ  ภูมิประเสริฐ วิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ กอง สน.พร. แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ กอง สน.พร. 28 ก.ค.59
นาวาเอก รุ่งพันธุ์  นาวีสุรพล เภสัชกร การพัสดุ การส่งกำลังบำรุง  การงบประมาณ การส่งกำลังบำรุง  กองส่งกำลังสายแพทย์ พร. กองส่งกำลังสายแพทย์ พร. 2 พ.ค.59
นาวาเอกหญิง ธนพร  แย้มสุดา พยาบาลวิชาชีพ การอุดมศึกษา การบริหารการพยาบาลการวิจัยการจัดการความรู้ พยาบาล กองวิทยาการ พร. กองวิทยาการ พร. 2 พ.ค.59