การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

บทความเรื่อง กระบวนคิด ทิศทางและผลลัพธ์ ของการจัดการความรู้ น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ในหนังสือ มหกรรมจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2558

download file