การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

ตำราที่ใช้ในการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน ประจำปี 2559

ตำราสอบเป็นนายเรือ

 ตำราสอบเป็นพันจ่า