การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.๑