การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ พร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม กวก.ศวก.พร.