ภาพกิจกรรม

การประชุม Teleconference องค์ความรู้ที่ 2 การดูแลทางสุขภาพจิตในผู้ปฏิบัติการทางทหาร ณ ห้องประชุม 2 รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ใน 4 ก.พ.58 (0900-1200)