ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ​จร​ิยธรรมการวิจัย​ พร.​ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP" ปี 61

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตาม ICH-GCP"

วันที่ 22-23 ก.พ.61  เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุมประพัฒศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่ 2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. วันที่  2 มี.ค.61 (Extra meeting) ห้องประชุม กองเวชกรรมป้องกัน พร.

พิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)

พล.ร.ต.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ รอง จก.พร.เป็นตัวแทน พร. รับมอบโล่และประกาศนียบัตรในพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand)โดย พร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  จาก วช.(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      เมื่อ 17 ส.ค. 59 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59  รศ.ภญ.โสภิต  ธรรมอารีย์ อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมของวช.

ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการตาม Correctives Action Plan ของ สน.จธว.พร.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร.
เข้าร่วมพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.