• _MG_6071 (Medium).JPG
  • _MG_6074 (Medium).JPG
  • _MG_6080 (Medium).JPG
  • _MG_6085 (Medium).JPG
  • _MG_6092 (Medium).JPG
  • _MG_6095 (Medium).JPG
  • _MG_6101 (Medium).JPG
  • _MG_6107 (Medium).JPG
  • _MG_8132 (Medium).JPG

กิจการสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

          ตามนโยบายหลักของ ทร. ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของ ทร. ที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใส ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน

คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน นั้น ในด้านผู้ปฏิบัติงาน กำหนดให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสวัสดิการ และบริการต่างๆ แก่กำลังพล และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพียงพอและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยการ ส่งเสริมให้ดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจากนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือที่สอดคล้องกับ ทร. กล่าวคือให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          กิจการสโมสร พร. เป็นสวัสดิการหนึ่งของ พร. ที่จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นปกติ เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือโดยทั่วไปของสมาชิก และให้บริการหรือจัดกิจกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ดังนั้น บริการหลักที่กิจการสโมสรดำเนินการขณะนี้ ได้แก่ การให้บริการเช่าสโมสร พร. และบริการสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่หน่วยงานของ พร. และนอก พร. ซึ่งเป็นทั้งการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจกับกำลังพล พร.,ทร. และบุคคลทั่วไป อันนำมาซึ่งรายได้ของกิจการ ฯ

          ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการในเชิงรุก เพื่อให้กำลังพล พร.,ทร. และบุคคลทั่วไปได้มาใช้บริการมากขึ้น
มีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่และตอบสนองนโยบายของ ทร. และ พร.

          กิจการสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นกิจการหนึ่งของกรมแพทย์ทหารเรือ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมแพทย์ทหารเรือ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการในการใช้สถานที่สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการกรมแพทย์ทหารเรือ ในปัจจุบัน กิจการสโมสร พร.มีการบริหารและดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสโมสร พร. โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ประธานกรรมการกิจการสโมสรและร้านค้าสวัสดิการ พร.

          วัตถุประสงค์ของกิจการสโมสร พร. เพื่อการให้บริการสถานที่หรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก การบริการเช่าสโมสร พร. มีการดำเนินการเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการในการใช้สถานที่สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

====================================================================================================================

ผู้ประสงค์จะขอใช้บริการเช่า สโมสร พร. 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอจองล่วงหน้าไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันจองจนถึงวันขอใช้สถานที่ได้ที่เจ้าหน้าที่กิจการสโมสร พร. 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๙๒ ในเวลาราชการ กิจการสโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ ของเราชาวสมาชิก พร.
====================================================================================================================

สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0 2475 2892