คนที่ 11 น.อ.ชัยพร เทพปัญญา ร.น. 14 มิ.ย18 - 30 ก.ย.19

คนที่ 12 น.อ.ภิมล หทยีช ร.น. 1 ต.ค. 19 - 30 ก.ย.20

คนที่ 13 น.อ.สรวุฒิ วีรบุตร ร.น. 1 ต.ค.20 - 30 ก.ย.21

คนที่ 14 น.อ. ม.ร.ว.ไกรธวัช ศรีธวัช ร.น. 1 ต.ค. 21 - 30 ก.ย. 24

คนที่ 15 น.อ.โชคดี อินสว่าง ร.น. 1 ต.ค.24 - 30 ก.ย.26

เพลง ดุจดังสายฟ้า

เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เพลง ดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า

คลังความรู้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรค ptsd

โครงการGreen&Clean

ประชาสัมพันธ์

การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนรพ.
รพ.ทร.กรุงเทพ
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก