คนที่ 1 น.อ.ผิน ลุมพิกานนท์ ร.น.  28 เม.ย.90 - 14 ส.ค.93

และ 10 มิ.ย.97 - 1 ม.ค.98

คนที่ 2  น.อ.เรียง วิภัติภูมิปนะเทศ ร.น. 16 เม.ย94 - 30 มิย.97

และ 1 ม.ค. 98 - 1 ม.ค. 2500

คนที่ 3 น.อ.ประกอบ จักษุรักษ์ ร.น. 1 ม.ค. 2500-1 ม.ค.03

คนที่ 4 น.อ.อรุณ รัตตะรังสี 1 ม.ค.03-23 พ.ค.03

และ 23 เม.ย.06 - 30 ก.ย.07

คนที่ 5 น.อ.โกเมท เครือราชู ร.น. 23 พ.ค.03 -1 ต.ค.05

คนที่ 6 น.อ.ลักษณ์ บุญศิริ ร.น. 1 ต.ค.05-23 เม.ย.06

คนที่ 7 น.อ.บรรยงก์ ถาวรามร ร.น. 1 ต.ค.07 -10 พ.ค.08

และ 1 พ.ค.10 - 14 พ.ค.12

และ 11 พ.ค.14-22 เม.ย.17

คนที่ 8 น.อ.พิริยะ โหตรวานนท์ ร.น. 10 พ.ค.08 - 1 พ.ค.10

และ 10 พ.ค.12 - 10 พ.ค.14

คนที่ 9 น.อ.ฉายแสง ณ. นคร ร.น. 30 เม.ย.17 - 30 ก.ย.17