คนที่ 31 น.อ.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ 1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.52

คนที่ 32 น.อ.บรรเจิด วิภาตะวิทย๋ 1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.54

คนที่ 33 น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงส์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.56

คนที่ 34 น.อ.สุรพล ชัชวาลวานิช 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57

 คนที่ 35 น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ 1 ต.ค.57

 

 

รพ.คุณธรรม ทีม"รับผิดชอบ"

กิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์/ค่านิยม ทีม "รับผิดชอบ" รพ.คุณธรรม "รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีปัญหาต้องรายงาน เกิดอุบัติการณ์ต้องได้รับการแก้ไข ไม่ซักไซร์ให้เป็นความผิด"

คลังความรู้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรค ptsd

โครงการGreen&Clean

ประชาสัมพันธ์

การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนรพ.
รพ.ทร.กรุงเทพ
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก