คนที่ 26 น.อ.พินิจ  ทับทิมทอง 1 ต.ค.43 - 30 ก.ย.44

คนที่ 27 น.อ.เด่นเดชา 1 ต.ค.44 - 30 มี.ค..47

คนที่ 28 น.อ.เชาว์ ปุจฉาการ 1 เม.ย.47 - 30 ก.ย.47

คนที่ 29 น.อ.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48

คนที่ 30 น.อ.นิกร เพชรวีระกุล 1 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49