คนที่ 21 น.อ.ยงยุทธ หรัญโต ร.น. 1 ต.ค.32 - 30 ก.ย.34

คนที่ 22 น.อ.วีระพงศ์ ศุนาลัย 1 ต.ค.34 - 30 ก.ย.36

คนที่ 23 น.อ.สุริยา ณ นคร 1 ต.ค.36 - 30 ก.ย.39

คนที่ 24 น.อ. อนันต์ ต่อประดิษฐ์ 1 ต.ค.39 - 30 ก.ย.40

คนที่ 25 น.อ.สินธุ์ชัย ตัณสถิตย์ 1 ต.ค.40 - 30 ก.ย.43

 

รพ.คุณธรรม ทีม"รับผิดชอบ"

กิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์/ค่านิยม ทีม "รับผิดชอบ" รพ.คุณธรรม "รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีปัญหาต้องรายงาน เกิดอุบัติการณ์ต้องได้รับการแก้ไข ไม่ซักไซร์ให้เป็นความผิด"

คลังความรู้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรค ptsd

โครงการGreen&Clean

ประชาสัมพันธ์

การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนรพ.
รพ.ทร.กรุงเทพ
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก