คนที่ 16 น.อ.บรรเลง  สุวรรณพงษ์ ร.น. 1 ต.ค26 - 30 ก.ย.27

คนที่ 17 น.อ.อำนวย ชูโต ร.น. 1 ต.ค.27 - 16 พ.ย.27

คนที่ 18 น.อ.ดิเรก ภักดี ร.น. 24 เม.ย.28 - 30 ก.ย.30

คนที่ 19 น.อ.มนัส ไวอาษา ร.น. 1 ต.ค.30 - 30 ก.ย.31

คนที่ 20 น.อ.จุติ เฉลิมเตียรณ 1 ต.ค.31 - 30 ก.ย.32

เพลง ดุจดังสายฟ้า

เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เพลง ดุจดังสายฟ้า
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เนื้อเพลงดุจดังสายฟ้า

คลังความรู้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรค ptsd

โครงการGreen&Clean

ประชาสัมพันธ์

การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนรพ.
รพ.ทร.กรุงเทพ
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก