ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  บริจาคเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๕ ตัว ณ ห้องรับรอง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบฟอร์มเอกสารการลาต่าง ๆ

๑. แบบ ๑ แบบฟอร์มขออนุญาตลาไม่เกิน ๒๔ ชม.

๒. แบบ ๒ แบบฟอร์มขออนุญาตลาเกิน ๒๔ ชม.

๓. แบบ ๓ ใบลาป่วย

๔. แบบ ๔ ใบลาคลอดบุตร

๕. แบบ ๕ ใบลากิจ

๖. แบบ ๖ ใบลาพักผ่อนประจำปี

๗. แบบ ๗ ใบลาขอนุญาตอุปสมบท

๘. แบบ ๘ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๙. แบบ ๙ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหข้าราชการลาอุปสมบท

๑๐. แบบ ๑๐ ในลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจน์ ณ เมือง เมกกะ ประเทศศาอุดิอาระเบีย

๑๑. แบบ ๑๕ ใบขอยกเลิกวันลา

๑๒. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ

๑๓. ใบลาเกษียณอายุราชการ